Hlavní stránka

regenerace-aktivniho-uhli

REGENERACE

AKTIVNÍHO UHLÍ

Jde o proces obnovy sorpčních vlastností aktivního uhlí metodou termické desorpce.

Regeneraci aktivního uhlí vám nabízíme za výhodné ceny se službou odvozu AU, filtračních vložek a dodávky zpět na místo.

PRŮBĚH REGENERACE

Ohřevem upotřebeného aktivního uhlí na teplotu odpovídající teplotě varu dané nasorbované látky dojde k jejímu uvolnění do plynné fáze a následné kondenzaci par do fáze kapalné. Vyčištěné aktivní uhlí je pak předáno zpět zákazníkovi a vzniklý koncentrát je odstraněn dle charakteru obsažených látek.

Aplikací metody termické desorpce lze z použitého aktivního uhlí odstranit širokou škálu nasorbovaných látek počínaje látkami, které nepoškozují životní prostředí (voda) po chemické organické sloučeniny (těkavá organická rozpouštědla, chlorované uhlovodíky apod). Touto cestou lze poměrně efektivně a ekonomicky aktivní uhlí zregenerovat.

Ukázkový protokol

Po dokončení celého procesu regenerace získáte přehledný protokol o regeneraci sorpčního materiálu, ve kterém naleznete veškeré potřebné informace.

  • Zajištění komplexní služby, tj. odvoz filtračních vložek k regeneračnímu zařízení a následně zpět, výměnu náplně, měření koncentrací organických látek ve vzdušnině, pravidelnou kontrolu technického stavu sorpčního zařízení, jeho dodávku/optimalizaci apod.
  • Protokol o provedené regeneraci, kde je uvedeno množství odstraněných látek z aktivního uhlí.
  • Regenerace aktivního uhlí ze sorpčních filtrů, tj. odstranění (desorpce) kontaminantu (organických látek) z použité náplně.
  • Regeneraci provádíme, jak u volně sypaného sorbentu, tak i u filtračních patron (u volně sypaného materiálu je možno nabídnout výměnný způsob).
  • V případě již opotřebované (neregenerovatelné) náplně zajistíme její zneškodnění v souladu s platnou legislativou (termické zneškodnění) a vystavíme vám protokol o likvidaci.
  • Dodávky nového aktivního uhlí (kvalita a granulace dle požadavku).

S NÁMI MÁTE JISTOTU

Kvalita & odbornost

Firma Industry-Filter dodává svým klientům kvalitní filtrace již 22 let.
Má ve své nabídce veškeré typy filtrací od průmyslových provozů, přes medicínské laboratoře až po lakovny. V nabídce nechybí ani aktivní uhlí vč. možnosti regenerace či reaktivace.

aktivni-uhli-2

AKTIVNÍ
UHLÍ

Nabízené balení netto
25kg pytle

Nabízené balení netto
50kg pytle

aktivni-uhli-2

REGENERACE
AKT. UHLÍ

Efektivní a ekonomická
regenerace

Aplikace metody
termické desorpce

aktivni-uhli-2

REAKTIVACE
AKT. UHLÍ

Doplnění aktivní složky
postupným zahříváním

Proces reaktivace
zahrnuje 4 kroky